1

Flamingo Vlei

Flamingo Vlei - Four bedroom double storey home

Flamingo Vlei, Blouberg property has 4 bedrooms.4 Flamingo Vlei, Blouberg property has 2 bedrooms.2
R 3,495,000

Flamingo Vlei

ON THE VLEI - 3 BEDROOM HOME FOR THE ENTERTAINER, WITH 3 GARAGES.

Flamingo Vlei, Blouberg property has 3 bedrooms.3 Flamingo Vlei, Blouberg property has 2 bedrooms.2
R 2,999,000
1